วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

คณะเทคนิคการแพทย์ MEDTECH MEDTECH

คณะนี้ค่อนข้างจะเป็นคณะที่ถูกมองข้าม หรือถูกให้ความสำคัญน้อยมว๊ากกกกกกกกก แต่ความจริงแล้วเราสำคัญนะคะ ไม่มีเรา ก็ไม่มีใคร iden เชื้อ ไม่มีหมอคนไหนมานั่งเล่นขี้อย่างเราหรอกค่ะ  หรือจะให้พยาบาลมานั่งสตรีคเพลท เขี่ยโคโลนี เค้าก็คงไม่ทำกัน ... มาดูกันค่ะ ว่าเทคนิคการแพทย์คืออะไร
คณะเทคนิคการแพทย์ หรือคณะสหเวชศาสตร์ (แล้วแต่มหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อไหน) คือคณะที่เปิดสอนเกี่ยวกับสหสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ใช้ชื่อคณะเทคนิคการแพทย์เข้าใจว่าตอนแรกเปิดสอนเฉพาะสาขาเทคนิคการแพทย์เท่านั้น แต่ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์เปิดสอนหลายสาขา เช่น
         สาขาเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology) จบมาเป็น นักเทคนิคการแพทย์ หรือ Medical Technologist (Med Tech, MT) เรียนเกี่ยวกับ จุลชีววิทยา โลหิตวิทยา เคมีคลินิก ธนาคารเลือด ปรสิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์ อณูชีววิทยา เครื่องมือวิทยาศาตร์ โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้องแล็บ) ของโรงพยาบาล, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือที่อื่นๆอีกมากมาย
         สาขากายภาพบำบัด (Physical Therapy) จบมาเป็น นักกายภาพบำบัด หรือ Physical Therpist (PT) เน้นเรียนเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) เพราะจบมาแล้วส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูหรือเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ป่วย
         สาขารังสีเทคนิค (Radiological Technology) จบมาเป็น นักรังสีเทคนิค (นักรังสีการแพทย์) หรือ Radiological Technologist (RT) เน้นเรียนเกี่ยวกับการใช้งานรังสีประยุกต์ทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย
     
         สองสาขาแรกที่กล่าวมาคือ เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดเมื่อเรียนจบ ( 4 ปี) ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านเพื่อที่จะสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
         
         นอกจากนี้ยังมีการเปิดสาขาต่างๆเพิ่มเติมอีกมากมาย ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น สาขากิจกรรมบำบัด สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เป็นต้นนักเทคนิคการแพทย์ (Medical technologist หรือ Medical laboratory technologist) เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ว่า เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ

การเรียนการสอนในสาขาเทคนิคการแพทย์นั้น ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

หน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์นั้นมีหน้าที่ตั้งแต่กระบวนการรับสิ่งส่งตรวจจากผู้เข้ามารับบริการ เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ โดยจะทำการตรวจสอบชื่อและสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยว่าเป็นคนเดียวกัน และจะตรวจดูคุณภาพของสิ่งส่งตรวจว่าเหมาะสมสำหรับนำมาทดสอบทางห้องปฏิบัติการหรือไม่ เนื่องจากสิ่งส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมจะมีผลต่อการผลทดสอบด้วย
หลังจากนั้น จะนำสิ่งส่งตรวจไปทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัย พยากรณ์ ติดตาม หรือประเมินสุขภาวะของผู้เข้ามารับบริการ ซึ่งจะรายงานผลให้แก่แพทย์หรือผู้ป่วยได้ทราบต่อไป
นอกจากนั้น นักเทคนิคการแพทย์ยังต้องควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อาทิเช่น การควบคุมคุณภาพของการรับสิ่งส่งตรวจ ขั้นตอนระหว่างการทดสอบ และตรวจสอบความถูกต้องของผลทดสอบ โดยปกตินั้น นักเทคนิคการแพทย์จะทำการลงชื่อเพื่อรับรองผลการทดสอบทุกครั้งก่อนรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ

การประกอบอาชีพ
นักเทคนิคการแพทย์สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานอย่างอื่นได้ เช่น เป็นตัวแทนขายเครื่องมือ-น้ำยาทางการแพทย์ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้ในหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ได้

การเรียนการสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เริ่มขึ้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2500[4]โดยมีที่ทำการอยู่ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้โอนมาเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแยกออกมาเป็นคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2534[5] ซึ่งนับเป็นสถาบันแห่งที่ 2 ที่เปิดการเรียนการสอนในวิชาชีพนี้ ต่อมาจึงมีการตั้ง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแห่งที่ 3 ปัจจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่
ดูเพิ่ม รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย
แต่ตอนนี้ รู้สึกว่า จะมีเปิดสอน เพิ่มขึ้นอีก 2 -3 สถาบันนะ ^^
ความแตกต่างระหว่าง นักเทคนิคการแพทย์ กับแพทย์ ก็คือ
ถ้าเปรียบ เชื้อโรค เป็น ผู้ร้าย  
นักเทคนิคการแพทย์ก็เปรียบเสมือน นักสืบ  คอย สืบหาเชื้อโรค
ส่วน แพทย์ เปรียบเสมือน ตำรวจ  เอาผู้ร้ายไป ขังคุก  (เอาคนไข้ไป รักษานั่นแหละ)
นักเทคนิคการแพทย์  จะทำการ วิเคราะห์ผล  จากห้องปฏิบัติการ  นำไปให้แพทย์  ทำการ วิเคราะห์ ว่าควรจะรักษาอย่างไร  
พี่ว่า  สำหรับน้องๆ  ที่รักในวิชาวิทยาศาสตร์ ชอบอยู่ในห้องทดลอง  
สาขาวิชานี้ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ 

ขอบคุณ ข้อมูลจาก  www.wikipedia.org 

+++++ ซึ่งโดยตัวดิฉันเองเนี่ย ศึกษาอยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ อยากรู้อะไร ถามได้นะฮ๊าาาา

สวัสดี.... Holaaaa Halooooo


สวัสดีฮ่า 

อิฉันชื่อ สาลินี  เหล่าฤทธิ์
เรียนเทคนิคการแพทย์ ปี 3 รังสิตฮ่า

เราชื่อยุ้ย ค่ะ
เกิดวันที่ 8 กันยายน
ภูมิลำเนาอยู่ที่ จังหวัด ชัยภูมิ
ตอนนี้พักอาศัยกับญาติที่ ดอนเมืองค่ะ
ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัย รังสิต 
คณะเทคนิคการแพทย์
ปั 3 ค่ะ